จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางพิไล พรหมรักษา คนไข้ติดเตียง ณ บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ที่ ๕
ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการพิการความดันโลหิต เบาหวาน และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี