จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ กาชาดจังหวัดตรังมอบหมายให้นางเอ็นดู สุวรรณยุหะ กาชาดอำเภอวังวิเศษ
ปฎิบัติภารกิจ  ดังนี้
1.มอบรถเข็นให้กับนาง น้อม ชโรดม 14 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอ วังวิเศษ จังหวัดตรัง
2.ด.ญ.ชยณัฐ ตัลยารักษ์ 100 หมู่ 2 ตำบลท่าสะบ้า ป่วยเป็นโรคเบาหวาน มา 5 ปี
3.นายน้อม ทองดียิ่ง 166 หมู่ 14 ต:เขาวิเศษ อ:วังวิเศษ เป็นโรคเบาหวาน ความดันมา 4 ปี
4.ด:ญ ศิริกัญญา แซ่ว่องอยู่บ้านเลขที่148ม.2ต.ท้าสะบ้าอ.วังวิเศษเป็นโรค ธาลิสซิเมีย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง