จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ในการนี้ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล
รองนายกเหล่ากาชาด จ.สตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 28 ชุด
และมอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่ จำนวน 48 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านวังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล