กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ประเภท โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน ๔๐ ถุง เงินสดจำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑. ผู้สูงอายุ จำนวน ๘ ราย
๒. ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๘ ราย
๓. ผู้พิการ จำนวน ๘ ราย
๔. นักเรียนยากจน จำนวน ๘ ราย
๕. พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘ รูป
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ ราย ณ ตำบลโพนสา และตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ