จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.  นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.จัดกิจกรรม มอบชุดและรองเท้านักเรียนใหม่ จำนวน ๗๕ ชุด
แก่นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน-พีระยานุเคราะห์ ๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐
(บ้านบูกาสาแลแม) หมู่ที่ ๔ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจในการเป็น
นักเรียนที่ดี ทั้งนี้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน-พีระยานุเคราะห์ ๔ เฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐
(บ้านบูกาสาแลแม) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๗๕ คน

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี