จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยม นางสาวอิสระ โกติยะ อายุ 19 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 31 ถนนบำรุงราฏร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ซึ่งป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ครอบครัวมีรายได้น้อยไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และกำลังรักษาอาการป่วย
ณ โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่ผู้ป่วยต่อไป

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง