จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างอาชีพสร้างรายได้ทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาสให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน ในการนี้ นางนิภา สุขแจ่มใส นายกกิ่งกาชาด อ.เด่นชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ
กิ่งกาชาด อ.เด่นชัย ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ วัดบ่อแก้ว ต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่