จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวละม่อม ขันธเลิศ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตาก ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก
เหล่ากาชาด ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ยากไร้ จำนวน 1 ราย ณ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก และมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ โดยมี
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจดังกล่าวด้วย

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก