จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่บ้านเลขที่ 96/5 ม.8 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ซึ่งเป็นบ้านสภากาชาดไทยและยูนิลิเวอร์ร่วมสร้าง
เมื่อปี 2556 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางวรรณรวี พัฒนรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรังออกเยี่ยมเด็กหญิงณัฐการ รองเดช อายุ 4 ขวบ ผู้ป่วยโรคไตรั่วและได้มอบเงินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาทให้กับนางสมใจ ทองเหมือน (มารดา) และมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมทั้งประสานหน่วยงานและองค์กร
ท้องถิ่นเข้าดูแลต่อไป

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง