กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง มอบหมายให้นางภาสินี ระพีพัฒน์ชัย รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอทุ่งช้าง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดตำบลงอบ เข้าเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน จำนวน ๑๐ ชุด ผ้าห่มกันหนาว
จำนวน ๑๐ ผืน,ถุงยังชีพ ๑๐ ชุด จากทีมงานพลเมืองอาสาประชารัฐฯ และเครื่องบริโภค จาก รพ.ทุ่งช้าง จำนวน ๑๐ ชุด จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้
๑.นายสยาม เปาป่า อายุ ๕๗ ปี บ้านเลขที่ ๓๓ บ้านขุนน้ำลาด ม.๗ (พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)
๒.นายมิน คำรังษี อายุ ๘๓ ปี บ้านเลขที่ ๓๕ ม.๑๐ บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง (ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง)
๓.นางสุภาพร อินทะรังษี อายุ ๔๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๖ ม.๘ บ้านงอบใต้ (ผู้ป่วยติดเตียง)
๔.นายบุญลัย คำรังษี อายุ ๘๔ ปี บ้านเลขที่ ๔๔ ม.๑ บ้านงอบศาลา (ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง)
๕.นายนพรัตน์ คำรังษี อายุ ๗๔ ปี บ้านเลขที่ ๙๙ ม.๕ บ้านงอบเหนือ (ผู้ป่วยติดเตียง)
๖.นายยะ คำรังษี อายุ ๘๑ ปี บ้านเลขที่ ๖๙ ม.๕ บ้านงอบเหนือ (ผู้ป่วยติดบ้าน)
๗.นางสม อินทะรังษี อายุ ๗๙ ปี บ้านเลขที่ ๔๗ ม.๕ บ้านงอบเหนือ (ผู้ป่วยติดเตียง)
๘.นายสงวน อินทะรังษี อายุ ๗๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๘ ม.๕ บ้านงอบเหนือ (พิการทางสายตา)
๙.นายคำเครือ ท้าวบาง อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขที่ ๔/พ ม.๑ บ้านงอบศาลา (ยากไร้/ไร้สัญชาติ)
๑๐.นายบุญนัก เทพจันตา อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๖ ม.๔ บ้านทุ่งสุน (พิการทางสายตา)

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง