จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ออกเยี่ยม
ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ/เจ็บป่วย ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางกว้าง สถิตย์ชัย อายุ 85 ปี ที่อยู่ 140 ม.5 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
2. นายสุนทร ทัพเป็นไทย อายุ 73 ปี ที่อยู่ 102/2 ม.17 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์รายละ 2,000 บาท พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ