จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบกระเช้าสุขภาพให้สมาชิกอาวุโส นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้ผู้แทนร่วมมอบกระเช้าสุขภาพให้คุณย้วน วงศ์วิวัฒน์ สมาชิกอาวุโสซึ่งป่วยจากโรคหลอดโลหิต และได้ฟื้นฟูสุขภาพแข็งแรงสามารถใช้ชีวิต
ได้เกือบปกติ

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง