จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพีระพล ตัณฑโอภาส เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ออกเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางรถมอเตอร์ไซค์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายณัฐพล อุบลเขตต์ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี
ศัลยกรรมชาย ชั้น 3 เบื้องต้นนางกาญจนา หอมหวน ผู้เป็นมารดาเป็นผู้ดูแล ผู้ป่วยมีเลือดออกในสมอง ได้ผ่าตัดเอาก้อนเลือดออกแล้ว เรื่องน่าเป็นห่วง
คือปอดติดเชื้อ และต้องนอนให้ออกซิเจน มีอาการตอบสนองน้อย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท และทางพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี