จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอโพทะเล
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมคณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้ง
มอบนมกล่องให้กับนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 152 ราย รายละ 1 แพ็ค และมอบเงินร่วมกับ พมจ. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ยากไร้
- เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ตำบลบางคลาน มอบนมกล่องให้นักเรียน จำนวน 56 ราย พร้อมมอบทุนการศึกษารายละ 500 บาท
- เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ้านตาล (ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลโพทะเล มอบนมกล่องให้นักเรียน จำนวน 50 ราย พร้อมมอบทุนการศึกษา 21 ราย
รายละ 500 บาท
- เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" ตำบลโพทะเล มอบนมกล่องให้นักเรียน จำนวน 46 ราย พร้อมมอบทุนการศึกษา 31 ราย รายละ
500 บาท จากนั้นในเวลา 14.00 น. เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยร่วมกับพมจ. มอบเงินให้
นักเรียน จำนวน 31 ราย ๆละ 500 บาท

จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร