จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.อุทัยธานี ณ ที่ว่าการอำเภอ
หนองขาหย่าง โดยร่วมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.อุทัยธานี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561 ร่วมมอบเงินสงเคราะห์เด็กและเงิน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นระธานเปิดงาน
และ ในเวลา 10.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่หญิงพักฟื้น
หลังคลอดบุตรในโรงพยาบาล(มอบของขวัญ) ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี