จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้พิการ
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ครอบครัว คือ
1.นางลำพัน สอนบุญมา อายุ 62 ปี
2.นางกันหา วงอุคะ อายุ 82 ปี ณ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
เหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท พร้อมชุดเครื่องอุปโภค - บริโภค 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน ในการนี้ นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอนครไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ได้มอบเงินพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก