จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ น.อ. ธวัยชัย เลี้ยงประยูร
ผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดมะเร็ง ณ บ้านเลขที่ 39/159 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน) พร้อมนม จำนวน 1 แพค

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี