กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ  ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการ/นักเรียนยากจนและพระภิกษุสงฆ์ ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน
๑๕ ราย เงินสด ๑๗,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพ จำนวน ๑๕ ถุง เป็นเงิน ๗.๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๕๐๐ บาท  (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ