จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ ณ ตำบล
นิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์