จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีได้เดินทางไปยังบ้านไม่มีเลขที่ ตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนางด้วง ทองฉ่ำ อายุ 67 ปี ผู้สูงอายุฐานะยากจน อยู่กับครอบครัว แต่ไม่มีอาชีพ ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด ผ้าห่ม มุ้ง เสื้อผ้า และเงินจำนวน 2,000 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง