จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นางอุทุมพร พ่วงทิพากร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นางนันทนา เกิดจงรักษ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วย คือ นางภัทรพร เคนทุม ผู้ป่วย โรคไขประภา (โรคทางระบบกระดูก) บ้านเลขที่ 75/1 ซอยวัดกกส้มโฮง บ้านกกส้มโฮง
ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมอบเงินสดสงเคราะห์ช่วยเหลือ ถุงยังชีพ ผ้าห่ม หมอน ข้าวสาร น้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร