จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ภริยารอง
ผวจ. นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยจัดการศพให้แก่ญาติ นายนิติ พรหมมินทร์ อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 5 ซอยรัตนโกสินทร์ 4
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งได้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ให้แก่สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้เหล่ากาชาดได้มอบเงินจำนวน 1,500 บาท เพื่อช่วย
ในการจัดการศพ

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม