จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพจนันต์  เทวีทิวารักษ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี มอบหมายนางรัชนี ภัยธิราช
พร้อมสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี เยี่ยมนางสาวธัญญาเรศ เกตุแก้ว นักเรียนยากจน ณ บ้านเลขที่ ๒๕ ม.๓ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
พร้อมให้การช่วยเหลือ ดังนี้ ๑.มอบเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ๒.ข้าวสาร จำนวน ๕ ถุง ๓. กระเช้าขนม จำนวน ๑ กระเช้า

จังหวัดสระบุรี