จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางชุติมา  บรรเทาทุกข์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ยากจน ราย นางหุ่น หวยสูงเนิน อยู่บ้านเลขที่ 357 ม.2 ต.ผาขาว
อ.ผาขาว จ.เลย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสด จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย