จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ยากจน ราย นางสาวฉลอง จอดพรมมา อยู่บ้านเลขที่ 1 ม.11
ต.ผาขาว อ.ผาขาวจ.เลย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสด จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย