จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 18.45 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง / นายอำเภอแกลง/ เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองเด็กระยอง/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น /เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ตามโครงการ
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยม ให้กำลังใจ
รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ในจังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 30 ราย
รวมทั้งสิ้น 240 ราย โดยในวันนี้ได้ออกเยี่ยมในเขตพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 20 ราย ได้แก่
1) นางชะลอ ติสยะรัตน์ อาศัยอยู่ 55/2 ม.3 ต.กองดิน
2) น.ส.ไพรวัน บุญเรือง อาศัยอยู่ 68/7 ม.3 ต.กองดิน
3) น.ส.จำนงค์ เผ่าพันธ์ดี อาศัยอยู่ 56/3 ม.3 ต.พังราด
4) นายจำรัส ขันทอง อาศัยอยู่ 47/2 ม.7 ต.พังราด
5) นายสละ ไชโย อาศัยอยู่ 24 ม.6 ต.คลองปูน
6) นายวง ตันฮ้อ อาศัยอยู่ 27 ม.4 ต.คลองปูน
7) นางเชือน สุขอุ่นเรือน อาศัยอยู่ 40/2 ม.1 ต.คลองปูน
8) นายอัมพร งามเสงี่ยม อาศัยอยู่ 23/2 ม.5 ต.ทุ่งควายกิน
9) นายสมพร แสงมณี อาศัยอยู่ 111/7 ม.9 ต.ทุ่งควายกิน
10) นายหุนุ มุกดาสนิท อาศัยอยู่ 126 ม.8 ต.บ้านนา
11) น.ส.ระเบียบ หิรัญรักษ์ อาศัยอยู่ 12 ม.5 ต.บ้านนา
12) นางประคอง เจริญรวย อาศัยอยู่ 138 ม.8 ต.กระแสบน
13) นางจริต ผ่องใส อาศัยอยู่ 302 ม.8 ต.กระแสบน
14) นางสมวงศ์ เบญจมาศ อาศัยอยู่ 27/3 ม.5 ต.ทางเกวียน
15) นางบุญเรือน คำแหง อาศัยอยู่ 38 ม.8 ต.ทางเกวียน
16) นางละมุช ไตรมาศ อาศัยอยู่ 60 ม.1 ต.ห้วยยาง
17) นายมานพ ประสงค์สุข อาศัยอยู่ 44 ม.2 ต.ห้วยยาง
18) ด.ญ.ศศิวิมล สวนเจริญ อาศัยอยู่ 20 ม.5 ต.สองสลึง
19) นายเอเชีย วงศ์รักษ์ อาศัยอยู่ 30/2 ม.6 ต.สองสลึง
20) นางจัน สีคัง อาศัยอยู่ 21 ม.6 ต.สองสลึง
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบชุดธารน้ำใจรายละ 1 ชุด เงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่
เก้าอี้สุขาเคลื่อนที่ รถเข็ญผู้พิการ ที่นอน นม เป็นต้น โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้กล่าวให้กำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้
และครอบครัวให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง