จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2559  เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ส่วนราชการและเอกชน
ได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕9 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวนกว่า 120 ราย

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา