จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมครอบครัวนางสมจิตร ทองทางใบ อายุ 81 ปี
พิการทางการเคลื่อนไหว  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 96/8  หมู่ 3  ชุมชนซอยวัดสามัคคีศรัทธาราม  (โกรกรากใน)  ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทในครอบครัว ทำให้มีผู้เสียชีวิต โดยมอบชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ
จำนวน 2,000 บาท และในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครจะดำเนินการสร้างบ้านให้กับนางสมจิตร ทองทางใบใหม่

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร