งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน

“สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด” งาน"สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน" วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. สำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด ได้ร่วมงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งได้จัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแนะนำผลการดำเนินงานตามภารกิจ
4 ด้าน ของสภากาชาดไทย ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ให้จัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมีการดำเนินงานและบริหารงาน
โดยผู้มีจิตกุศลและจิตสาธารณะ ในรูปแบบ " คณะกรรมการ "  ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธาน มีรองนายก เหรัญญิก เลขานุการ
กรรมการอื่น ๆ และมีสมาชิกสภากาชาดไทย อาสาสมัครและจิตอาสาสภากาชาดไทย ทั้งนี้ ยังมีกิ่งกาชาดอำเภอ จำนวน 282 แห่ง ในการช่วยแบ่งเบา
ภาระงานของเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอีกด้วย และยังมีการจัดหารายได้ เพื่อนำเงินหรือสิ่งของที่บริจาค
ไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่เดือดร้อน ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ สำหรับการดำเนินการตามพันธกิจงานหลักๆ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ประกอบด้วย 8 พันธกิจ ดังนี้
1. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
2. การสังคมสงเคราะห์
3. การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. การสนับสนุนงานของอาสาสมัครและจิตอาสาสภากาชาดไทย
6. การดำเนินตามโครงการในพระราชดำริ
7. เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย
8. เผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด
นอกจากนี้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ยังได้ขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครและจิตอาสาสภากาชาดไทย ในทุกพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
โดยเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนออนไลน์เป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และมีการพัฒนาทักษะความสามารถช่วยปฏิบัติตามพันธกิจ
ของสภากาชาดไทย ใน 5 หลักสูตร อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1. การดูแลผู้สูงอายุ
2. การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
3. การปฐมพยาบาล
4. การจัดหาผู้บริจาคโลหิต
5. การบรรเทาภัยพิบัติ
โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานในสภากาชาดไทยในการเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมฯ ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ยังเปิดโอกาสให้ผู้พิการ มีงานทำ
โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการสร้างโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงาน
ในสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา และในปี พ.ศ. 2562 นี้ สภากาชาดไทยได้จ้างผู้พิการ
เข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ มากที่สุด เป็นจำนวน 955 คน ภายในงาน สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ได้จัดให้มีซุ้มสำหรับการถ่ายรูป ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมถึงประชาสัมพันธ์
Facebook สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้แชร์ Facebook ประชาสัมพันธ์งาน“ชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 12 ที่จะจัดขึ้นในปี
พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยจะเชิญเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ เข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวน
ประมาณ 8,000 คน ภายใต้งาน "อาสาสมัครสภากาชาดไทย ทำงานด้วยใจ ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"

งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน
งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน
งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน
งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน
งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน
งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน
งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน
งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน
งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน
งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน
งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน
งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน