โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจัดโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร
สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด และนายพระนาย สุวรรณรัฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 91 คน
โครงการนี้จัดครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และได้จัดโครงการนี้เสมอมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างสภากาชาดไทยกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับรองประธานแม่บ้านมหาดไทย (ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัด)
ให้สามารถสานต่อการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในฐานะตัวแทนสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจ
ในการทำงานเพื่อสาธารณกุศล รูปแบบการจัดโครงการฯ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานเหล่ากาชาดจังหวัด โดย
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และนางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด และรักษาการ
ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานจิตอาสา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ และการเสวนาในหัวข้อ “รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรุ่นใหม่ กับความภาคภูมิใจในงานกาชาด”
จากประสบการณ์การทำงานจริงของ นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (ผู้แทนภาค 9) และนางสุดาวรรณ ปลอดทอง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จากการประเมินโดยแบบสอบถามและสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ
ภาคภูมิใจหากต้องทำงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการเตรียมความพร้อมให้กับรองประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดให้มีความเข้าใจในนโยบายสภากาชาดไทยและสานต่องานของเหล่ากาชาดจังหวัดและสภากาชาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วม
โครงการยังได้รับความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเหล่ากาชาดจังหวัด เกี่ยวกับองค์กรกาชาด ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
หลักการกาชาด และนโยบายสภากาชาดไทย อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของทั้งสององค์กร คือ
สภากาชาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ

AttachmentSize
รายงานสรุปโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด.pdf1.17 MB
โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561