โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ให้กับผู้ลงนาม
ในพันธสัญญา (MOU) ทั้ง 4 ด้านของเหล่ากาชาดจังหวัดตามขอบเขตงาน ในพันธสัญญา โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจะเป็นผู้คัดเลือกและมอบหมาย
ภารกิจงาน 4 ด้านให้แก่กรรมการฯ 4 คน โดยทั้ง 4 คน จะเป็นผู้ลงนามในพันธสัญญาระหว่าง “ เหล่ากาชาดจังหวัด ” กับ “ สำนักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด ” กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดที่ลงนามในพันธสัญญาจังหวัดละ 4 คน จากเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ
โดยกำหนดให้คนที่ 1 ด้านพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด (8 พันธกิจ) คนที่ 2 ด้านกิ่งกาชาดอำเภอและคนพิการ คนที่ 3 ด้านจิตอาสา อาสาสมัคร
สภากาชาดไทย และคนที่ 4 ด้านงานทั่วไปของเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งจะทำให้เกิดการแบ่งหน้าที่การทำงานในการช่วยเหลือนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดทำ “คู่มือพันธสัญญา (MOU) ของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด” เพื่อใช้สำหรับเป็นคู่มือปฏิบัติงาน
เบื้องต้นแก่กรรมการฯ เพื่อให้กรรมการฯ หรือสมาชิกสภากาชาดไทยที่ประสงค์จะเป็นคณะกรรมการฯ ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ความคาดหวังในตำแหน่ง โครงการฯ นี้ได้เสริมความรู้ความเข้าใจในการทำงานของคณะกรรมการ เรื่องงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ บทบาท
ของเหล่ากาชาดจังหวัดในการจัดหาและรับบริจาคโลหิต วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา
นอกจากนั้นยังมีการแบ่งกลุ่มชี้แจงรายละเอียดของพันธสัญญาแต่ละด้าน 4 ด้าน พร้อมทั้งให้นำเสนอแนวคิด/หลักการดำเนินงานสำหรับงานที่ได้รับ
มอบหมายตามพันธสัญญา เพื่อวางแผน/กำหนด/สร้างทีมงาน สำหรับช่วยเหลือและสนับสนุนนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก เลขานุการ และเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปประจำเหล่ากาชาดจังหวัดได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ จากการจัดโครงการฯ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง และช่วยลดปัญหาขาดบุคลากรในการทำงาน เกิดการช่วยเหลือสนับสนุนงานของ เหล่ากาชาดจังหวัดอย่างเป็นระบบ มีความรู้สึก
ภูมิใจที่ได้มีโอกาสในการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และเป็นโครงการที่มีประโยชน์ช่วยพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของสภากาชาดไทย

AttachmentSize
สรุปผลโครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา.pdf3.87 MB
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf83.78 KB
โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา
โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา
โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา
โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา
โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา