พิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 200 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ได้มีพิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงาน
ในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ ตามโครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในครั้งนี้
นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารธนาคาร เป็นผู้มอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

สำหรับโครงการนี้ฯ สภากาชาดไทย ได้ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อดำเนินการส่งเสริมให้คนพิการ
สามารถมีงานทำ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยทางสภากาชาดไทย สามารถจัดสรรคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ
และหน่วยงานส่วนกลางของสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 ประมาณ จำนวน 700 อัตรา และได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง

ผลจากการดำเนินกิจกรรมฯ ที่ผ่านมา พบว่า คนพิการที่เข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ และหน่วยงานส่วนกลาง
ของสภากาชาดไทย นั้น ประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงาน เนื่องจากจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำ
เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ และหน่วยงานของสภากาชาดไทย มีจำนวนมากทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
คนพิการที่เข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ และหน่วยงานส่วนกลางของสภากาชาดไทย นั้น มีความสามารถหลากหลายด้าน
ที่ปรากฎเป็นเชิงประจักษ์ คือ ความสามารถของคนพิการในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับบุคลากรทั่วไป ในการนี้
ทางสมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย และบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา
ดังที่กล่าวมา จึงได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการพัฒนาขีดศักยภาพคนพิการโดยการส่งเสริม
ให้คนพิการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างยั่งยืน

พิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ
พิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ
พิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ
พิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ
พิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ
พิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ
พิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ
พิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ
พิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ
พิธีมอบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 550 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ คนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ