โครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด" ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการ
“แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด” โดยมี นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จัดโครงการ “แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด”
ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสภากาชาดไทยกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยใ
นการเชื่อมประสาน สนับสนุนการทำงาน ในฐานะตัวแทนสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของเหล่ากาชาดจังหวัดเกี่ยวกับองค์กรกาชาด ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด หลักการกาชาด และนโยบายสภากาชาดไทย
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเผยแพร่อุดมการณ์จิตอาสาในการดำเนินงานของทั้งสององค์กร และเพื่อเตรียมความพร้อมให้รองประธานแม่บ้านมหาดไทย
ให้สามารถสานต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 94 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้

AttachmentSize
รายงานสรุปโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด.pdf925.57 KB
โครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด" ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด" ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด" ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด" ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด" ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด" ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด" ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด" ประจำปี พ.ศ. 2560