ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศ ในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10  (จังหวัดเชียงใหม่)
เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาศักยภาพกิ่งกาชาดอำเภอเป็นภารกิจหลักสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่ช่วยเหลืองานกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับทราบบทบาท
หน้าที่แนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของกิ่งกาชาดอำเภอ รวมถึงการขับเคลื่อนสภากาชาดไทยให้
เป็นองค์กรอาสาสมัครอย่างแท้จริง และสนับสนุนงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในด้านการบรรเทาทุกข์ การบริการโลหิต สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และในการจัดโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ให้กิ่งกาชาดอำเภอได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์
ให้กิ่งกาชาดอำเภอดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศ ในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ประกอบด้วย
กิ่งกาชาดอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 22 กิ่งกาชาดอำเภอ  การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายกฤษ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและนางจุฑารัตน์
ศักดิ์โชตินนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการสร้างความร่วมมือในการทำ งานร่วมกับสภากาชาดไทย" และ นางขนิษฐา บุญราช
นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างสมาคมแม่บ้านมหาดไทยกับเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ" ตลอดจน
วิทยากรจากสภากาชาดไทยบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

วันที่ 22 ธันวาคม 2559

1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด บรรยาย เรื่อง “การเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน
ของกิ่งกาชาดอำเภอ”
2. มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการทำงานของแต่ละกิ่งกาชาดอำเภอ

3. กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมร้องเพลง
สรรเสริญ พระบารมี และความฝันอันสูงสุด

วันที่ 23 ธันวาคม 2559

1. นางจุฑารัตน์  ศักดิ์โชตินนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาบริหารกิจการเหล่ากาชาดบรรยาย เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงาน ของกิ่งกาชาด
อำเภอ"
2. นางมาลี  เพ็ญสวัดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  นางสาวสุชาดา ดีรอต เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายกฤษฐนชนม์ หาระไชย เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  บรรยาย เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติด้านงบ ประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ”

3. การสร้างความเข้าใจหลักการทำงานอย่างมืออาชีพ

 

หัวข้อแรก เรื่อง "การจัดหารายได้ และการขออนุญาตใช้เครื่องหมายกาชาด" โดย นายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวข้อที่ 2 เรื่อง "การจัดทำงบประมาณ" โดย นางสาวสิรินันท์ วรวิกโฆษิต เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
และนายกฤตพงศ์ มาสอาด นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

และหัวข้อสุดท้าย เรื่อง "สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ" โดย นายวรานนท์ กลางบุรัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด และนายนพพล ชูเจริญบดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารและประสาน
กิจการเหล่ากาชาด และการกล่าวสรุปและปิดโครงการฯ โดย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  
และนางทิพวิภา  สุวรรณรัฐ  ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด

ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงใหม่)