ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศ ในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10
เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การพัฒนาศักยภาพกิ่งกาชาดอำเภอเป็นภารกิจหลักสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่ช่วยเหลืองานกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับทราบบทบาทหน้าที่
แนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของกิ่งกาชาดอำเภอ รวมถึงการขับเคลื่อนสภากาชาดไทยให้
เป็นองค์กรอาสาสมัครอย่างแท้จริง และสนับสนุนงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในด้านการบรรเทาทุกข์ การบริการโลหิต สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และในการจัดโครงการในครั้งนี้ ยังเป็นโอกาส ให้กิ่งกาชาดอำเภอได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์
ให้กิ่งกาชาดอำเภอดำเนิน งานต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศ ในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ประกอบด้วย
กิ่งกาชาดอำเภอในจังหวัดเชียงราย(17 กิ่งฯ) พะเยา(6 กิ่งฯ) การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ
และนางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการสร้างความร่วมมือในการทำ งานร่วมกับสภากาชาดไทย และ นางขนิษฐา บุญราช
นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างสมาคมแม่บ้านมหาดไทยกับเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ตลอดจน
วิทยากรจากสภากาชาดไทยบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

วันที่ 20 ธันวาคม 2559
1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด บรรยาย เรื่อง “การเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน
ของกิ่งกาชาดอำเภอ”
2. มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการทำงานของแต่ละกิ่งกาชาดอำเภอ
3. กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวามความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี และความฝันอันสูงสุด

วันที่ 21 ธันวาคม 2559
1. นางพิศประภา ยางเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด สำนักงาบริหารกิจการเหล่ากาชาด
บรรยาย เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงาน ของกิ่งกาชาดอำเภอ”
2. เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติด้านงบ ประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ” โดย นางชุตินธร ปานะดิษฐ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นางสาวสุชาดา ดีรอต เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายกฤษฐนชนม์ หาระไชย เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. การสร้างความเข้าใจหลักการทำงานอย่างมืออาชีพ
หัวข้อแรก เรื่อง "การจัดหารายได้ และการขออนุญาตใช้เครื่องหมายกาชาด" โดย นายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวข้อที่ 2 เรื่อง "การจัดทำงบประมาณ" โดย นางสาวสิรินันท์ วรวิกโฆษิต เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ และนายกฤตพงศ์ มาสอาด นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
และหัวข้อสุดท้าย เรื่อง "สิทะิประโยชน์ของคณะกรรมการาและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ" โดย นายวรานนท์ กลางบุรัมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด และนายนพพล ชูเจริญบดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหาร
และประสานกิจการเหล่ากาชาด และการกล่าวสรุปและปิดโครงการฯ โดย ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)
ประมวลภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดฯ ภาค 10 (เชียงราย พะเยา)