ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

ปีงบประมาณ 2561

 

ไตรมาส 2

ภาค 6     หนองบัวลำภู

ไตรมาสที่ 3

ภาค 6    หนองบัวลำภู

ไตรมาสที่ 4

ภาค 6   หนองบัวลำภู

ภาค 7     นครพนม