ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

ปีงบประมาณ 2561

ไตรมาส 1

ภาค 3  สระแก้ว

ภาค 5  มหาสารคาม สุรินทร์

ภาค 6   อุดรธานี

ภาค 7 ร้อยเอ็ด

ภาค 10 ลำพูน

ภาค 12  สตูล

ไตรมาส 2
ภาค 1 นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ภาค 3  สระแก้ว

ภาค 5 มหาสารคาม สุรินทร์

ภาค 6  บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี

ภาค 7  ร้อยเอ็ด

ภาค 10  ลำพูน เชียงใหม่

ไตรมาสที่ 3

ภาค 1  นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ภาค 3 นครนายก ลพบุรี สระแก้ว

ภาค 5  มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์

ภาค 6   บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี

ภาค 7  ร้อยเอ็ด

ภาค 10 ลำพูน เชียงใหม่

ภาค 11  พังงา