พันธสัญญาการทำงานของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปี 2561-2562