ขอความร่วมมือจัดส่งแนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มจิตอาสาสภากาชาดไทย