การแก้ไขการประมวลผลสรุปความเคลื่อนไหวรายเดือนและยกเลิกคำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร