ขอความร่วมมือนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภากาชาดไทย หมวดที่ 8 ว่าด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด