ขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด ดำเนินการสำรวจกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 วาระ