จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้
นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในกิจกรรม “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลครั้งที่ 17 ประจำปี 2562”
โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,พร้อมด้วย
หน่วยงานราชการ,ประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดในจังหวัดพัทลุง เนื่องใน “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลครั้งที่
17 ประจำปี 2562” วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่ง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
บริเวณชายฝั่งทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ บริเวณหาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง