กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่่ 12 กรกฎาคม 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี มอบหมายคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เทศบาลต.นาทวี เทศบาลต.นาทวีนอก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และจิตอาสาในพื้นที่ เยี่ยมเยียน
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ของตำบลนาทวี จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ป่วย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี