จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยที่ปรึกษาและกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองประธานฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ดังนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 รายๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท
และสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 มอบถุงยังชีพ จำนวน 4 ชุด

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก