จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด โรงเรียนร่องคำ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย
รองนายกกิ่งกาชาดฯ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ซึ่งคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และยุวกาชาดฯ ร่วมในพีธีดังกล่าว
ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์