จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนจำนวน 5 ราย
ได้แก่
1.) นางสาวจิรวดี บำรุงวัตร์ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร.ร.สตรีสิริเกศ
2.) น.ส.ณิชกานต์ สุดเฉลียว นักเรีนทุน ม.ท.ศ. ร.ร.สตรีสิริเกศ
3.) สามเณรธิติพันธ์ หงส์วิเศษ นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา
4.) นายวีรพล ติงหวัง นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
5.) นางสาวรัชฎา แถวพันธ์ นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ​
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดได้สนับสนุนทุนการศึกษา และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ​ให้กับเยาวชน จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ