จังหวัดตาก

เมื่อวันนี้ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก
มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก
ร่วมปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียนทุนพระราชทานฯ ณ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 34 ราย รายละ 1,000 บาท
2. เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทานฯ อื่นๆ จำนวน 7 รายๆ ละ 1,000 บาท
3. ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 2 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
45,000 บาท และสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 43 ชุด

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก