จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองบัวลำภู พร้องด้วย กรรมการ สมากชิก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหม่านเหนือ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู