จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นางมัลลิกา เกษกุล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้องด้วย กรรมการ สมากชิก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนเสถียร ตำบลุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู