จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและประธาน
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาตามโครงการพระราชดำริ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เด็กหญิงลินดา บุญเสริม
ณ โรงเรียนลำสนุ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ ในเรื่องการเรียน ความประพฤติ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนจุฬาจินดาราม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และมอบเงินสนับสนุน จำนวน
3,000 บาท (สามพันบาท) พร้อมสิ่งของ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี